Счетоводна кантора ЕКСПЕРТ
Офис : Стара Загора ул. К. Ганчев № 45 вх. Б ап.22
Тел. 042/56140, 56138 e-mail:ekspert@sz.inetg.bg

Д О Г О В О Р

за счетоводно обслужване

Днес ………… 200.. год., в г………………………………, между ……………………………………………………с адрес на управление гр.……………………ул.………………………………, № от НДР………………, Булстат ………………, представлявано от ……………………………………., ЕГН …………… - управител, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
и
………………………………………, със седалище гр. ……………… ,ул. …………………………… № от НДР ……………………, Булстат…………… , представляван от ……………………………………………, ЕГН …………………… наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, се сключи настоящият договор:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. За постигане целите на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема, да извършва пълно счетоводно обслужване при условията на настоящия договор :
/1/. Да осигури извършването на всички счетоводни услуги на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията на двустранно счетоводно записване и според изискванията за качество на водене на счетоводството ,визирани в Закона на счетоводството и Националните счетоводни стандарти.
/2/. Да изготви индивидуален сметкоплан , съобразно дейността и изискванията на фирмата-ВЪЗЛОЖИТЕЛ .
/3/. Да изчислява работните заплати, да изготвя трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуски и освобождаване, включително попълване на осигурителни и трудови книжки на наетия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ персонал .
/4/. Да изчислява и начислява амортизационните отчисления на активите на фирмата-ВЪЗЛОЖИТЕЛ .
/5/. Изготвяне на данъчна декларация и ОПР на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , в вид и форма съгласно изискванията на съответните ведомства.
/6/. Изготвяне на годишни финансови отчети , със съответните му приложения и всички статистически форми.
/7/. Осигуряване на заверка на счетоводните отчети от дипломиран експерт-счетоводител ,когато са изпълнени условията за заверка,съгласно ЗС чл.38 / чрез отделно сключен договор /

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 2. Във връзка с изпълнението на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да :
/1/. Отговаря на реда и условията за съставител на годишни счетоводни отчети , съгласно Закона за счетоводството чл. 34 ал.2 и чл.35.
/2/. Осигури данъчна защита, като се подписва в като главен счетоводител /съгласно ЗС чл.34/ .
/3/. Извършва своевременно и точно счетоводното обслужване.
/4/. Спазва принципа на дискретност и опазване на служебна тайна относно информацията станала известна на резултат на практикуване на професията, освен в случаите предвидени от закона.
/5/. Не използва информацията на клиента за собствена изгода или в полза на трети лица.
/6/ Получи сумата , договорена за счетоводно обслужване на фирмата-ВЪЗЛОЖИТЕЛ в посочения срок .
/7/. Спазва договорените припципи и условия на браншови съюзи и организации в пряката си работа във връзка с определянето на суми, такси , възнаграждиния и срокове по изпълнението на предмета на договора.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 3. /1/. Да предоставя всички първични счетоводни документи , отговарящи на изискванията на Закона за счетоводстото за извършване на счетоводна обработка.
/2/. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация касаеща счетоводната обработка на документите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
/3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговорената цена в размера по начина и в срока, определени в настоящия договор.
/4/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да командирова за своя сметка ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов представител , ако изпълнението на предмета на договора изисква напускане седалището и адреса на управление на фирмата-ВЪЗЛОЖИТЕЛ.
/5/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съвети и консултации по предмета на договора , относно бъдещи свои действия , ако той е компетентен да му ги предостави.

ІV. ЦЕНИ И СРОКОВЕ
Чл. 4. /1/. Цената, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е сума в размер на……………/……………………..……/ лева.
/2/. Договорена цена да се заплаща в брой или с платежно нареждане до 10-то число на всеки календарен месец, за всеки месец от действието на този договор.

V. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
чл. 5. /1/. Този договор се сключва за срок от ……. /……………./ год., считано от датата на подписването му.
/2/. Предсрочното прекратяване на договора може да се извърши едностранно - с тримесечно писменно предизвестие, което гарантира за уведомяването на другата страна. При предаването на документацията на фирмата –ВЪЗЛОЖИТЕЛ се съставя предавателно-приемателен протокол подписан от двете страни.
/3/. Настоящия договор може да бъде развален от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , ако предоставените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, материали и информация са недостатъчни за изпълнение предмета на договора и след незабавно уведомяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същия не предостави подходящи и в срок.

VІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 6. /1/. Страните по настоящия договор ще решават възникналите относно изпълнението му спорове по споразумение, а когато това се окаже невъзможно по реда на ГПК.
/2/. В случай на забава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка на размер на неплатените суми в договорените срокове в едно със законната лихва.
/3/. За неуредени въпроси по настоящия договор да се прилагат разпоредбите на ЗЗД.
/4/. Настоящия договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и се подписва от тях както следва:


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                ИЗПЪЛНИТЕЛ:© Copyright 2009 Microinvest